Algemene voorwaarden KinderMudrun

Artikel 1: Definities

1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

a. KinderMudRun: het in enig jaar in Het Belevenissenbos te Lelystad te organiseren sportevenement KinderMudRun .
b. Deelnemer: de natuurlijke persoon die zich op een door de Organisatie toegelaten wijze heeft ingeschreven voor deelname aan de KinderMudRun.
c. Overeenkomst: de overeenkomst strekkend tot deelname van Deelnemer aan de KinderMudRun.
d. Organisatie: het samenwerkingsverband van Stichting Het Belevenissenbos, Sportbedrijf Lelystad en Next-Level Sport waarmee de Deelnemer de Overeenkomst is aangegaan.

1.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke Overeenkomst.

Artikel 2: Deelname

2.1. Deelnemer dient op dag waarop de KinderMudRun wordt gehouden tenminste de minimumleeftijd van 6 jaar te hebben bereikt.

2.2. Deelnemer mag aan de KinderMudRun slechts deelnemen, indien hij het daartoe strekkende inschrijfformulier volledig heeft ingevuld, indien Deelnemer ten minste beschikt over zwemdiploma A, het inschrijfgeld voor datum van de KinderMudRun volledig is voldaan en indien Deelnemer of zijn wettelijke vertegenwoordiger ingeval van minderjarigheid akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden.

2.3. Restitutie van inschrijfgelden is niet mogelijk.

2.4. Organisatie van de KinderMudRun kan op grond van uitzonderlijke omstandigheden (overmacht) besluiten de KinderMudRun af te gelasten.

2.5. Door het besluit van Organisatie om de KinderMudRun niet door te laten gaan, ontstaat geen aansprakelijkheid voor vergoeding van de door de Deelnemer gemaakte kosten in relatie tot de KinderMudRun.

Artikel 3: Aansprakelijkheid

3.1. Deelname geschiedt voor eigen risico. Organisatie is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die Deelnemer mocht lijden als gevolg van de deelname. Tevens is de Organisatie niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade van eigendommen. Tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Organisatie toe te rekenen opzet of grove schuld. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van letsel of overlijden.

3.2. Indien ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel aansprakelijkheid van Organisatie voor schade van de Deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting van Organisatie tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van Organisatie ter zake van die schade uitkeert.

3.3. Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan de KinderMudRun.

3.4. Deelnemer of zijn wettelijke vertegenwoordiger in geval van minderjarigheid verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en verklaart dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich door training en anderszins voldoende heeft voorbereid op de KinderMudRun. Let op; het water dat in het Belevenissenbos aanwezig is, is niet geschikt als drinkwater. Tenzij anders vermeld.

3.5. Deelnemer vrijwaart de Organisatie voor aansprakelijkheid voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot de KinderMudRun. Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.

3.6. Deelnemer vrijwaart de Organisatie voor aansprakelijkheid voor schade die een derde mocht lijden door toedoen van de deelnemer, gedurende zijn deelname aan de KinderMudRun, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Organisatie toe te rekenen opzet of grove schuld.

Artikel 4: Portretrecht

Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan Organisatie voor openbaarmaking van tijdens of rond de KinderMudRun gemaakte foto’s en beeldmateriaal en dergelijke, waarop Deelnemer zichtbaar is.

Artikel 5: Persoonsgegevens

De door Deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door Organisatie opgenomen in een bestand. Door deelname aan de KinderMudRun verleent Deelnemer toestemming aan Organisatie tot gebruik van de persoonsgegevens voor het verzenden van informatie met betrekking tot de KinderMudRun aan Deelnemer.

Scroll to top